POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MIŁA”

Szanujemy Twoją prywatność. Poniżej przeczytasz najważniejsze informacje dotyczące naszej polityki prywatności i ciasteczek (cookies) na naszej stronie. Poznasz także ważne informacje z zakresu Twoich danych osobowych, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych przepisów o ochronie danych osobowych, w związku z korzystaniem z Serwisu smmila.pl

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych i jednocześnie właścicielem strony internetowej (zwanej dalej Serwisem) dostępnej pod adresem www.smmila.pl jest:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MIŁA” z siedzibą przy ul. Anielewicza 23A, 01-026 w Warszawie.

Kontakt z Administratorem

Z Administratorem możesz skontaktować się:

 • osobiście, w naszej siedzibie przy ul. Anielewicza 23A, 01-026 w Warszawie
 • telefonicznie: 22 838 10 24
 • pocztą elektroniczną: sekretariat@smmila.pl

Szczegółowe informacje umożliwiające kontakt z Administratorem zawarte w dziale Kontakt niniejszego Serwisu (dostępny z menu głównego strony smmila.pl)

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się przez e-mail: iod@smmila.pl.

Gromadzenie danych

Osoby odwiedzające Serwis

W celu prawidłowego działania strony smmila.pl serwer, na którym działa Serwis, zbiera i przechowuje w logach standardowe dane mające znaczenie z punktu widzenia zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu oraz poprawności jego działania i zapewnienia jego rozwoju. Są to dane zawierające:

 • liczbę unikalnych żądań (użytkowników), liczbę ogólnych wywołań zasobów serwera z podziałem na prawidłowe i nieprawidłowe,
 • ilości odsłon zasobów zlokalizowanych na serwerze, wraz z ilością unikalnych wizyt (użytkowników) i wykorzystanego transferu,
 • informacje o przeglądarkach internetowych oraz systemach operacyjnych, przy użyciu których odwiedzane był Serwis,
 • kody HTTP (numeryczne dane wysyłane przez serwer HTTP do aplikacji odwiedzającego), które informują o sposobie realizacji (bądź jej braku) zapytania klienckiego (kody powodzenia, kody przekierowania, kody błędów aplikacji klienta),
 • informacje o zewnętrznych serwisach WWW, zewnętrznych zasobach, dzięki którym internauta trafił do Serwisu,
 • adresy IP z podziałem na ilość odsłon, unikalnych wizyt, wykorzystanego transferu oraz lokalizację geograficzną (kraj).

Osoby posiadające konto w Serwisie

Serwis przewiduje, dla członków Spółdzielni możliwość założenia konta na stronie smmila.pl. Posiadanie konta jest dobrowolne i dostępne wyłącznie dla spółdzielców.

Szczegóły dotyczące zakładania konta w serwisie zawiera Regulamin korzystania ze strony internetowej spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA” oraz panelu dostępnego dla członków Spółdzielni
w opcji po zalogowaniu
dostępny tutaj- > KLIK

Posiadanie konta umożliwia dostęp za pośrednictwem Serwisu do zasobów przeznaczonych wyłącznie dla członków Spółdzielni.

Konta w Serwisie tworzone są w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze, na zasadzie umowy o prowadzenie konta zawartej pomiędzy Spółdzielnią a Użytkownikiem.

W przypadku osób posiadających konto w Serwisie zbierane są dodatkowo następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Data ostatniego logowania

Wykorzystanie danych

Dane ogólne gromadzone w ramach działania Serwisu (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, data ostatniego logowania) przechowywane są do momentu utraty prawa do posiadania konta (ustanie członkostwa w Spółdzielni) lub rezygnacji z posiadania konta. Służą one jako materiał pomocniczy do administrowania Serwisem. Jest to niezbędne z punktu widzenia zapewnienia poprawności działania Serwisu i jego bezpieczeństwa.

Dostęp do powyższych danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora oraz współpracujące z nim podmioty:

 • dostawca usług hostingowych
 • operator infrastruktury informatycznej Spółdzielni
 • administrator Serwisu smmila.pl

Uprawnienia w związku z RODO

RODO przyznaje Ci uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. IOD bez zbędnej zwłoki a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania wniosku podejmie działania, aby udzielić odpowiedzi na Twoje żądanie.

Ciasteczka – cookies

Jak większość stron WWW, Serwis wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu (komputerze, smartfonie) przy pomocy którego odwiedzasz strony WWW.

Celem ciasteczek jest ułatwienie korzystania z Serwisu i ulepszenie mechanizmu jego funkcjonowania.

Przykładowo: strona po wejściu wyświetla w nowym okienku jakiś komunikat. Właścicielowi strony bardzo zależy, żebyś się zapoznał/a z tym komunikatem. Gdy go przeczytasz, klikasz na przykład przycisk o nazwie „potwierdzam przeczytanie” to okienko znika. Widzisz pozostałą zawartość strony. Gdy ponownie wejdziesz na stronę (na tym samym urządzeniu), nie zobaczysz drugi raz tego komunikatu. Dzięki ciasteczkom, strona będzie wiedziała, że już raz przeczytałeś ten komunikat i nie ma potrzeby wyświetlać Ci go kolejny raz.

To tylko jedna z możliwych funkcji ciasteczek, ale doskonale obrazuje jak one działają. Po prostu służą do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Między innymi są odpowiedzialne za umożliwienie logowania się przez osoby posiadające konto w Serwisie.

Ciasteczka jaki pliki, zazwyczaj zawierają podstawowe informacje na temat nazwy strony WWW,
z której pochodzą, informacje o własnej „długości życia” (czasie jak długo powinny istniej na Twoim urządzeniu) oraz unikalnym numerze służącym do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną WWW.

W przypadku braku Twojej zgody na zapisywanie ciasteczek w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
w Serwisie.

Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę. Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (linki). Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, aby po przejściu na inną witrynę zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „MIŁA” z siedzibą
  w Warszawie. Dane kontaktowe: 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 23 A, tel.: (22) 838 10 24,
  e-mail: sekretariat@smmila.pl;
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować przy użyciu poczty e-mail: iod@smmila.pl;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO – w celu umożliwienia członkom Spółdzielni dostępu do publikowanych obligatoryjnie dokumentów zamieszczonych
  w serwisie internetowym smmila.pl;
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny m. in.: podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj.: firmie świadczącej usługi prawne, dostawcy Internetu, administratorowi systemów informatycznych, obsłudze strony www, biegłemu rewidentowi, lustratorowi Spółdzielni, innym osobom fizycznym, prawnym lub innym podmiotom, które wskażą podstawę prawną i interes prawny, organom publicznym z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu skasowania konta w serwisie, skasowania strony internetowej, ewentualnie do czasu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 7. Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych; 
 8. Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193;
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym i zawarcia ewentualnej umowy. Niepodanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi udział w postępowaniu przetargowym i ewentualne zawarcie oraz wykonanie umowy;
 10. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.