Organizacyjny/ 1 czerwca, 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “MIŁA”  informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)
Walne Zgromadzenie „sprawozdawcze” za 2019 i 2020 rok będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii  COVID-19.