Organizacyjny/ 6 grudnia, 2019

Zarząd Spółdzielni poszukuje firmy, która zaopiekuje się naszą stroną internetową.
Jeżeli znasz i lubisz pracę z WordPress, fachowo zadbasz o bezpieczeństwo strony www oraz bazy danych, rozumiesz zasady wynikające z RODO i potrafisz je zastosować w praktyce to zapraszamy Cię do złożenia oferty.
Oferty przyjmujemy do dnia 16 grudnia 2019 r. , w wersji papierowej na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa “MIŁA”
ul. Anielewicza 23A
01-026 Warszawa
oraz w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@smmila.pl

Przeczytaj jak przetwarzamy Twoje dane:
Administratorem Twoich danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa “MIŁA” z siedzibą w Warszawie.
Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@smmila.pl.
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania związanego z wyborem administratora strony www na podstawie art. 6.1.f RODO oraz ewentualnego zawarcia umowy i jej wykonania na podstawie art 6.1.b RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych osobowych, tj.:
– członkom Spółdzielni, którzy wystąpią z takim żądaniem (w przypadku zawarcia umowy),
– podmiotom, które świadczą dla nas usługi związane z hostingiem, obsługą informatyczną oraz urządzeń wielofunkcyjnych, obsługą prawną, oprogramowaniem księgowym, biegłemu rewidentowi oraz lustratorowi Spółdzielni,
– osobom i organom, które wykażą uzasadniony interes prawny.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora lub nie dłużej, niż to wynika z odnośnych przepisów, w tym art. 74 ustawy o rachunkowości (w przypadku zawarcia umowy).
Masz  prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Jeśli uznasz, że naruszyliśmy przepisy RODO, masz  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193.
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i warunkiem zawarcia umowy co oznacza, że jeśli ich nie podasz to nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy,
Nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.